เดือน: เมษายน 2023

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของเกณฑ์ EdPex

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.…

โครงการศึกษาดูงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร ณ จังหวัดกว๋างบิ่ง (Quảng Bình) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา…