เดือน: ตุลาคม 2023

ขยายเวลาการรับบทความวิจัย บทความวิชาการในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 16 (9 ธันวาคม 2566)

📣📣📣ขยายเวลาการรับบทความวิจัย บ…

พิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาแด่ พระราชภาวนาวชิรากร วิ. (หลวงพ่ออินทรถวาย สันตุสสฺโก)

พิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติ…