หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

โครงการศึกษาดูงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร ณ จังหวัดกว๋างบิ่ง (Quảng Bình) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา…

แขนงวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.0…