เดือน: พฤศจิกายน 2023

ขอเชิญเข้าร่วมงาน การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 16 และ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 15 และงานบริหารอีสานสัมพันธ์ ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ยื่นใบสมัครขอทุน วันที่ 13 …