คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

    ผศ.ดร.รพีพร  สร้อยน้ำ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


สารบัณฑิตวิทยาลัย


ประกาศ

การนำเสนอผลงานวิจัย

ส่งบทความวารสารวิชาการ

วารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารฉบับที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน ปิดรับต้นฉบับวันที่ 30 เมษายน 2560 และฉบับที่ 2 เดือน ตุลาคม ปิดรับต้นฉบับวันที่ 30 ตุลาคม 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุมศึกษา ในระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพ ฯ

ทุนสนับสนุนการวิจัย

[2018-01-04] สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ได้ตกลงร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนภายใต้โครงการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561   

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท-เอก ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-IRF และทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสสหกรรม-SuRF 

กระทรวงการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี - เอก ภายใต้โครงการ Youth of Excellent Scheme of China ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่องบทบาทของรัฐสภาในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยผู้สนใจต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีเนื้อหาครอบคลุมตามประเด็นตามข้อกำหนดเบื้องต้น

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์รับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่อง"การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย " ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 ท่านผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่ http://www.nrms.go.th ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 4 มีนาคม 2559

ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมการประุชมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Learning without Borders : Exploiting the Affordances of Mobile Technologies for Learnings in Marginalised, Remote and Non-formal Settings ณ Maekok River Village Centre จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-8 ธันวาคม 2560 สมัครเข้าร่วมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail : udru.graduate@gmail.com