คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

    ผศ.ดร.รพีพร  สร้อยน้ำ

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF

การนำเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ ๒” ในหัวข้อ “การวิจัย ๔.๐ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน”

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น กำหนดการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยนอร์เทิร์น จังหวัดตาก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดการจัดโครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลส พัทยา จังหวัดชลบุรี

คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ 19 พฤษภาคม 2560 กำหนดปิดรับบทคัดย่อภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 4" เรื่อง ทิศทางการจัดการศึกษาและวิจัยไทย ยุค 4.0 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมกับ Asia Pacific  CHIRE ( Asia Pacific Council on Hotel Restaurant and Institutional Education ) เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ "14th ApacCHIRE Conference 2016 " ในวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2559 ในหัวข้อ " Crisis Management and Business Continuity in the Tourist Industry  " ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย ครั้งที่ 9 " ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยเปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารฉบับที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน ปิดรับต้นฉบับวันที่ 30 เมษายน 2560 และฉบับที่ 2 เดือน ตุลาคม ปิดรับต้นฉบับวันที่ 30 ตุลาคม 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุมศึกษา ในระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพ ฯ

ทุนสนับสนุนการวิจัย

กระทรวงการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี - เอก ภายใต้โครงการ Youth of Excellent Scheme of China ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่องบทบาทของรัฐสภาในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยผู้สนใจต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีเนื้อหาครอบคลุมตามประเด็นตามข้อกำหนดเบื้องต้น

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์รับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่อง"การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย " ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 ท่านผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่ http://www.nrms.go.th ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 4 มีนาคม 2559

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail : udru.graduate@gmail.com